Tenth Generation


1020. Laurentius SVENONIUS134 was born in 1563 in Långe, Eriksberg, Älvsborgs län, Sweden. He died on 7 January 1663 at the age of 100 in Otterstad, Skaraborgs län, Sweden. Notes
Laurentius Svenonis, son av bonden Sven Larsson och Marit Andersdotter. Född i Långe, Eriksberg (R) 1563, kom till Skara 1578 och studerade där 26 år, varefter han blev kollega vid samma skola 1604. Prästvigd 1607, komminister i Skara 1609. Då danskarna den 7 november 1611 brände Skara, miste han all sin egendom och blev illa huggen i halsen. År 1612 förordades han till pastor vid hospitalet, och 1613 till kyrkoherde på Kållandsö. Han är den förste som antecknat kyrkornas inkomster och utgifter. Död den 7 januari 1663, då han således var 100 år gammal. Gift 1:a gången 1613 med Helena Christoffersdotter, död 1614, företrädarens dotter. Gift 2:a gången 1615 med Beata Lekander (Lechander) dotter av kyrkoherde Johan Lekander i Lekåsa. Alla barnen kallade sig Otter. Sven Otter, pastor i Tådene (Anm: Gravsten på Tådene gamla kyrkoplats 1999, Sven Larsson Otter). Johan Otter, pastor i Vånga. Jonas Otter, officerare, bodde i Östergötland. Jakob Otter, inspektor på Gudhems herrgård. Abraham Otter, faderns efterträdare i Otterstad. Lars Otter, pastor i Broddetorp. Elin Otter, gift med Johannes Alebeckius, pastor i Källby. Märta Otter, gift med Sven Hof, pastor i Härene. Sannerligen en kristen familj där fyra söner blev präster och de två döttrarna gifta med präster.
KYRKOHERDE BOSTÄLLET 1, Stommhemmanet SKOG 1, KapellansBostället BACKA ¼ utgöra en halfö. Kyrkoherde Bostället har den vackraste belägenhet, omgifvet på bägge sidor af Wenern, hvars uddar och vikar äro beväxte med löfskog. Å en annan sida visar sig Läckö Slott majestätiskt med sina många torn och ofantliga massor, och återförer tankan på flydda seklers fåfänga mödor. Boställets åkerjord, som har ett sluttande läge och är delad i 3:ne gärden, består af lera och lermylla samt förbättras årligen genom dikning. Utsädet utgör omkring 30 tunnor af korn, blandkorn, råg, hvete och ärter. Hafra sås blott på nyplöjd jord. Ängen, som är mager, ger omkring 100 stackar hö. Fisket är godt, i synnerhet den tid då braxen leker.

Skogen är mycket medtagen, så att ingen tillgång finnes till byggnadsvirke.

Åkerbruket är i allmänhet felagtigt genom brist på dikning att afhålla syran och genom de så kallade tvärlanden. Hemmanen äro här i allmänhet mindre än på andra ställen. Här gifvas hela mantal, som icke hafva mer än 8 tunneland öppen jord. Jordmånen är mäst lera. Åkern brukas med plog och harf. Ängarne bestå merendels af mader; hägnader af så kallade trä- och rishag.

När man undantager den skog, som finnes på de förr nämnde öar, St. och L. Eken, samt vid Traneberg, hafva hemmanen i denna Församling högst obetydlig skog och flere aldeles ingen, knappast till vedbrand.

Fisket, som idkas mycket, är församlingens hufvudsakliga näringsgren

Notis
den 12 april 1613 skriver konsist till Axel oxenstjerna
att ? Kållansö församling efter sin kyrkoherdes död tagit sig en ung prästman som inga´lunda så snart förtjänt haver att försörjas .
denne unge person hava de sjelva olagligen intagit och spåskeligen utdrifvit och förvist en lärde och förstäent man , som vi på embetes vägnar till dem förskickat hafav , vilken sig i Skara Skola och Domkyrka för en lärare troligen bruka låtit.

Och när vi dem för sådan motvillighet från gudstjänsterna priverade, hafva de sjelva sina döda begrafvit , såväl som annor oordning föritagit

Sources
1) Skara Stifts Herdaminne
2) Kyrkoherdar i Otterstad socken
Beata Jonasdotter LECHANDER and Laurentius SVENONIUS were married in 1615.

1021. Beata Jonasdotter LECHANDER134 was born in 1565. She died in 1625 at the age of 60 in Otterstad, Skaraborgs län, Sweden. Name also spelled Lekander.

Children were:

510

i.

Lars OTTER.

ii.

Sven OTTER134 was born in 1618 in Otterstad, Skaraborgs län, Sweden. He became the pastor in Tådene.

iii.

Johan OTTER134 was born in 1621 in Otterstad, Skaraborgs län, Sweden. He became an officer in the Swedish Army and resided in Öster Götaland.

iv.

Abraham OTTER134 was born in 1624 in Otterstad, Skaraborgs län, Sweden. Abraham succeeded his father as pastor in Otterstad.

v.

Jakob OTTER was born in Otterstad, Skaraborgs län, Sweden. He became the inspector at the Gudhem estate.

vi.

Elin OTTER was born in Otterstad, Skaraborgs län, Sweden.

vii.

Märta OTTER was born in Otterstad, Skaraborgs län, Sweden.